Чести прашања

За набавка на нов апарат со ГПРС е потребно последно валидно решение од централен регистар со регистирана подружница доколку ја имате.

Апаратот ќе го може да се подигне истиот ден или евентуално следниот. ( Не повеќе од 24часа )

Обуките се одржуваат во просториите на Акцент на ул.Орце Николов 133 Д-3 Скопје со следниов распоред:
Обука за фискалните апарат со модел SY250 и SY55 се одржуваат секој понеделник , вторник и петок во 15h
Обука за фискалните апарати со модел SY46 се одржуваат секоја среда и четврток во 15h

Според законот за регистирање на готовински плаќања обврска за набавка на резервен апарат има секој даночен обврзник чиj што промет во деловниот објект надминува 1.000.000,00денари во претходната година.

Потребно е да се донесе:
фискалниот апарат
сервисната книга
печат.