easyPos

Софтвер за малопродажба и ресторанско работење

Предводник во ресторанското работење и малопродажба

Преку 0 продадени лиценци и задоволни комитенти

Комплетно решение за угостителство!

Комплетно работење за маркети!

EasyPOS е апликативен софтвер наменет за компании кои имаат промет од помал обем и чија дејност се извршува на една физичка локација. EasyPOS е софтвер чија задача е да овозможи целата документација која настанува како резултат на работењето на компанијата да биде навремено, уредно, лесно и законски исправно изготвена.

Рекоа за нас

Гет Кафе

getCafe

Одлично софтверско решение за мојот бизнис. Прилагодливо и спремно за најспецифичните потреби за секојдневно работење. Безрезервна поддршка во секое време. Се е полесно со easyPOS.

Билјана Тодоровска Јанковска - Технички директор
Гет Кафе

easyPos

Софтверско решение

Софтвер
Имплементација
Поддршка

easyPos Пакет

Софтверско решение + PC

Софтвер
Компјутер
Имплементација
Поддршка


Компоненти

 • Евиденција на артикли со шифра, назив, баркод, нормативи/рецептури
 • Групирање на артикли во групи, подгрупи итн.
 • Евиденција на комитенти со шифра, назив, адреса, контакт информации со можност за диференцијација на комитенти и доделување засебни ценовници
 • Креирање на редовен ценовник, неограничен број на посебни ценовници
 • Организирање на акциски, сезонски, дневни и други видови попусти на артикли или групи на артикли
 • Креирање на различни типови на документи по желба со соодветни карактеристики зависно од потребите на компанијата
 • Специјални баркодови за ваги кои печатат налепници со измерен артикал и количина
 • Евиденција на корисници на системот со различни нивоа на пристап до опциите


 • Набавки од домашни добавувачи со Приемници (увоз не е поддржан)
 • Производство преку дефинирање на производи и рецептури за нивно производство од суровини или други артикли со Работни налози за производство (склопување) или расклопување
 • Корекција на залихата преку попис и записници за изминати рокови на траење и други причини
 • Продажба на големо преку Испратници/Фактури, Консигнации, Реверси (извоз не е поддржан)
 • Продажба на мало преку Фискални сметки, Сметкопотврди, Одложено плаќање
 • Поврат на продадени артикли од купувачи преку Повратници или Сторни сметки
 • Креирање на Нарачки кон добавувачи или од купувачи, Понуди/Профактури со автоматско генерирање Испратница/Фактура по прифаќање на понудата
 • Пренос на залиха помеѓу магацини, од магацин до продавница и обратно


 • Евиденција на плаќања од купувачи и кон добавувачи
 • Евиденција на отворени ставки
 • Фактурирање по основ на издадени Испратница или една Фактура од повеќе Испратници
 • Доделување на дилерски ценовници за дилери или чести купувачи
 • Доделување попусти со процент или номинално и автоматски генерирање на документ одобрение за попуст
 • Евиденција на нефактурирани испратници
 • Евиденција на плаќања во готово или со платежни картички


 • Моментална лагер листа како и лагер листа за одреден датум во минатото
 • Материјална картица за артикал со целосна хронологија на измените на артиклот
 • Детален извештај за продажба преку фискални и нефискални сметки соразлични видови на филтрирања и сортирања како на пример по продавач, смена, час од-до итн.
 • Спецификација на продажба преку сите типови на документи и на сите начини со разни филтрирања и сортирања
 • Извештај за избришани ставки кој помага да се види кој документ или ставка е избришана од кој документ и чија страна
 • Извештај за остварена разлика во цени (разлика меѓу набавната и продажната цена на продадените артикли)
 • Извештај за раздолжување со готовина на крајот од работниот ден за секој работник посебно
 • Евиденција во трговијата на мало (образец ЕТ)
 • Евиденција во трговијата со услуги (обрзец ЕТУ)
 • Книга на дневни финансиски извештаи (образец КДФИ)


 • Внес и вадење на службени пари од касата преку фискален принтер
 • Скратен и детален периодичен извештај за прометот во фискалниот принтер
 • Контролен дневен извештај и дневно фискално затворање

Лиценци за работа


Back Office

Вклучува компленто материјално и комерцијално работење во позадина, без модул за малопродажба.
Може да се прават real time промени (промени во вистинско време).
Поврзано е со easyPos серверската лиценца.


Таблет

Наменет е за ресторанско работење.
Работа со менија и нарачки.
Овозможува полесна и побрза работа на келнерите.


Каса

Модул за малопродажба која работи поврзана со easyPos сервер, и служи за брза продажба како во малопродажба така и во ресторанско работење.

Модул KDS

Kitchen Display System


Нотификации


Скратено време од нарачки до реализација


Евиденција на нарачки во реално време


Модул eWaiter


Нарачки на лице место


Брза и навремена услуга


Лесно најавување на системот

Имплементација и поддршка

Тимот за имплементација и поддршка на акцент софтверските производи, секогаш се грижи да овозможи непречена работа на нашите клиенти. Се трудиме да ги задоволиме потребите на клиентите и секојдневните проблеми да ги донесеме на минимум.
Годишната гаранција опфаќа 12 месеци, комплетна поддршка.
За пост гаранциското одржување Акцент има спремено понуда во три нивоа на поддршка, во зависност од потребите на клиентот.


Ниво 1 на поддршка се наплатува 7.990 денари од вкупната сума, годишно, кое е бесплатно првата година од потпишување на договорот. Истото опфаќа:

 1. Број на интервенции, по локација на коминтентот:
  • Коминтентот има можност да искористи интервенции во времетраење од вкупно 4 часа.
  • По искористените 4 часа интервенции, интервенцијата се наплатува според редовниот ценовник за работен час, односно 2.000,00 денари/час.
  • Доколку коминтентот има потреба да се интервенира веднаш, на територијата на Скопје, односно во рок од 2 часа, во тој случај, еден час интервенција се наплатува 3.000,00 денари.
  • Доколку коминтентот има потреба да се интервенира веднаш, но на територијата на Македонија, односно надвор од Скопје, во рок од 5 часа, во тој случај еден час интервенција се наплатува, исто, 3.000,00 денари, но дополнително се наплатуваат и патни трошоци, односно 40 денари од поминат км.
 2. Телефонска поддршка:
  • Во работни денови (од понеделник до петок), телефонската поддршка се одвива во работно време, односно, од 08:00 – 16:00 часот.
  • Во неработни денови и празници, кои согласно законот се прогласени за неработни денови, телефонска поддршка не е предвидена.
  • Вклучени се сите задолжителни, законски регулативи кои се одразуваат на дел од процесите во софтверот.
 3. Ниво 1 на поддршка важи за не повеќе од 1 (една) лиценца (работна станица) на easyPOS софтверскиот пакет. Надворешните Android апликации кон easyPOS (e-wieter и KDS) не влегуваат во ова ниво на одржување.Ниво 2 на поддршка се наплатува е наплатува 9.990 денари, годишно. Истото опфаќа:

 1. Број на интервенции, по локација на коминтентот:
  • Коминтентот има можност да искористи интервенции во времетраење од вкупно 4 часа.
  • По искористените 4 часа интервенции, интервенцијата се наплатува според редовниот ценовник за работен час, односно 2.000,00 денари/час.
  • Доколку коминтентот има потреба да се интервенира веднаш, на територијата на Скопје, односно во рок од 2 часа, во тој случај, еден час интервенција се наплатува 3.000,00 денари.
  • Доколку коминтентот има потреба да се интервенира веднаш, но на територијата на Македонија, односно надвор од Скопје, во рок од 5 часа, во тој случај еден час интервенција се наплатува, исто, 3.000,00 денари, и дополнително се наплатуваат и патни трошоци, односно 40 денари од поминат км.
 2. Телефонска поддршка:
  • Во работни денови (од понеделник до петок), телефонската поддршка се одвива во работно време, односно, од 08:00 – 16:00 часот.
  • Во неработни денови и празници, кои согласно законот се прогласени за неработни денови, телефонска поддршка не е предвидена.
  • Вклучени се сите задолжителни, законски регулативи кои се одразуваат на дел од процесите во софтверот.
 3. Ниво 2 на поддршка важи за не повеќе од 3 (три) лиценци (работни станици) на easyPOS софтверскиот пакет. Надворешните Android апликации (e-wieter и KDS) кон easyPOS влегуваат во ова ниво на одржување.Ниво 3 се наплатува 13.990 денари, годишно. Истото опфаќа:

 1. Број на интервенции, по локација на коминтентот:
  • Коминтентот има можност да искористи интервенции во времетраење од вкупно 4 часа.
  • По искористените 4 часа интервенции, интервенцијата се наплатува според редовниот ценовник за работен час, односно 2.000,00 денари/час.
  • Доколку коминтентот има потреба да се интервенира веднаш, на територијата на Скопје, односно во рок од 2 часа, во тој случај, еден час интервенција се наплатува 3.000,00 денари.
  • Доколку коминтентот има потреба да се интервенира веднаш, но на територијата на Македонија, односно надвор од Скопје, во рок од 5 часа, во тој случај еден час интервенција се наплатува, исто, 3.000,00 денари, и дополнително се наплатуваат и патни трошоци, односно 40 денари од поминат км.
 2. Телефонска поддршка:
  • Во работни денови(од понеделник до сабота), телефонската поддршка се одвива во работно време, односно, од 08:00 – 16:00 часот.
  • Во неработни денови и празници, кои согласно законот се прогласени за неработни денови, ниво на поддршка 3 не предвидува телефонска поддршка во периодот од 08:00 – 16:00 часот.
  • Вклучени се сите задолжителни, законски регулативи кои се одразуваат на дел од процесите во софтверот.
 3. Ниво 3 на поддршка важи за над 3 (три) лиценци (работни станици) на easyPOS софтверскиот пакет. Надворешните Android апликации (e-wieter и KDS) кон easyPOS влегуваат во ова ниво на одржување.


Напомена

Доколку корисникот на софтверскиот easyPOS не се одлучи за ниту едно од наведените нивоа за одржување, секоја интервенција ќе се наплаќа по 2.500 деанри од работен час.

За работен час ќе се смета секоја интервенција (телефонска, Team Viewer, Remote или на лице место) која надминува 15 минути.

Акцент Дооел има право на промена на ценовникот и условите за нивоата на годишно одржување и е должен да го извети корисникот 3 месеци однапред.

Напомена: цените се искажани во денари со вклучен ддв


Некои од компаниите кои веќе го користат easyPOS

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}

Побарајте помош за вистинското решение за Вашето работење

Доколку не сте сигурни кое решение е најсоодветно за Вашето работење, Ве молиме да не контактирате.
Нашиот тим Ви стои на располагање за сите Ваши прашања!

Вашето име (задолжително)

Вашиот Email (задолжително)

Тема

Порака