Преземање изјави

Барање за пристап до податоци на субјектот на лични податоци

Преземи образец за барањето за пристап до податоци на субјектот на лични податоци.

Објавување на податоците на субјектот на личните податоци

Преземи образец за објавување на податоците на субјектот на личните податоци.

Повлекување на согласноста на субјектот на податоците

Преземи образец за повлекување на согласноста на субјектот на податоците.

Согласност на субјектот на личните податоци

Преземи барање за согланост на субјектот на личните податоци.