Гаранциски услови

Со оваа гаранција производителот на производот, гарантира бесплатна поправка согласно важечките прописи и условите наведени во овој гарантен лист. Со оваа гаранција Ви гарантираме дека предметот на гаранцијата ќе работи без грешки предизвикани од можно лоша изработка и употреба на лоши материјали за изработка. Сите вакви дефекти ќе бидат бесплатно поправен во овластениот сервис во гарантниот рок.

ГАРАНТНИ УСЛОВИ:

Гарантниот рок започнува да тече од денот на купувањето на производот и трае 12 месеци. Гаранцијата на фискалните апарати е 12 месеци и започнува од денот на фискализацијата. Гаранцијата на адаптерот и батериите е 6 месеци.

Во случај на појава на дефект кај производот кој е предмет на оваа гаранција. се обврзуваме дека ќе го поправиме во најкраток можен рок, а најдоцна во рок од 72 часа. Ако производот не може да се поправи или не биде поправен во рок од 72 часа ќе биде заменет со нов.

Гаранцијата се признава само со приложување на доказ за купувањето(фактура и испратница) и со овој гарантен лист кој мора да биде исправно пополнет од продавачот односно мора да ги содржи датумот на продажба, печат и потпис на продавачот. Извршителот на гаранцијата обезбедува сервис и резервни делови 7 години од датумот на купување.

ГАРАНЦИЈАТА НЕ СЕ ПРИЗНАВА ВО СЛЕДНИВЕ СЛУЧАИ:

Ако купувачот не приложи исправен гарантен лист и доказ дека за купувањето на производот.

Ако купувачот не се придржувал до упатствата за употреба на производот.

Ако производот бил отворан, преправан или поправан од неовластени лица.

Ако дефектите кај производот биле предизвикани од виши сили, како удар од гром, струен удар во електричната мрежа, елементарни непогоди и сл.

Ако дефектите настанале поради непрописна употреба или неправилен транспорт.

Ако дефектот настанал поради грешка на системот кон кој бил приклучен производот.

Во гаранција не влегуваат потрошни делови (Фискална меморија, SD карта, крипто карта, глава на печатач,ножеви за сечење,кертриџи, траки за печатач и сл.)

Оваа гаранција не ги менува законските потрошувачки права што важат во Република Македонија во однос на правата што ги пропишува производителот.

Изјава: Потрошувачот ги има законските права кои произлегуваат од националното законодавство кое ја регулира продажбата на производите и дека овие права не се загрозени со гаранцијата