Известување

Дата: 15.01.2021
Почитувани,
Согласно измените и дополнувањето на Законот за данок на додадена вредност и додавање на уште една повластена даночна стапка од 10%, Ве известуваме дека фискалните апарати на Акцент Дооел поддржуваат истовремено користење на сите четири даночни групи и тоа:
  • ознака „А" за добра и услуги кои се оданочуваат со општа даночна стапка на данокот на додадена вредност (ДДВ) од 18%;
  • ознака „Б" за добра и услуги кои се оданочуваат со повластена даночна стапка на данокот на додадена вредност (ДДВ) од 5%;
  • ознака „В" за добра и услуги кои се оданочуваат со повластена даночна стапка на данокот на додадена вредност (ДДВ) од 10% и
  • ознака „Г" за добра и услуги кои се ослободени од данокот на додадена вредност (ДДВ) и за извршениот промет на добра и услуги на даночни обврзници кои не се регистрирани за целите на данокот на додадена вредност (ДДВ) со 0%
Доколку Ви се потребни подетални информации за начинот на прилагодување на даночните стапки во Вашиот фискален апарат, прочитајте го Соопштението во продолжение објавено на дата 31.12.2020.
Ви благодариме за соработката.
Акцент ДООЕЛ Скопје

Соопштение

Дата: 31.12.2020
Почитувани,
Ве известуваме дека од 1ви јануари 2021 година (со изменување и дополнување на Законот за данок на додадена вредност), се воведува втора повластена даночна стапка од 10%. Повластената даночна стапка од 10% ќе се применува на: услуги на предавање на храна и пијалоци за консумација на лице место и кетеринг услуги, со исклучок на алкохолни пијалаци. Од таа причина само даночните обврзници кои се регистрирани за целите на Данокот за додадена вредност (ДДВ обврзници) и вршат промет преку фискален апарат ќе биде потребно да направат прилагодување на фискалниот апарат.
Даночните обврзници кои не се регистрирани за целите на Данокот за додадена вредност ( не се ДДВ обврзници) не треба да ја направат промената на даночните стапки.
На сите наши корисници, кои имаат фискален апарат од Акцент Дооел, Ви нудиме можност со дадено упатство самите да го направите прилагодувањето на фискалниот апарат. Доколку не сте спремни самите да го направите тоа може да се обратите во Акцент Дооел или сервисните центри на Акцент низ Македонија, услугата е бесплатна.
Важно* За да го направите прилагодувањето на ДДВ стапките потребно е фискалниот апарат да биде нулиран, односно да имате извршено дневно затварање.
Доколку сте корисник на фискален принтер, за да направите автоматско прилагодување на даночните стапки, превземете ја апликацијата на следниов линк EcrVatGroups – апликација за промена на даночните стапки
(*потребно: Java 1.8+ и сериски кабел за поврзување на фискален уред со pc)
Доколку сте корисник на фискален апарат, модел SY55, SY250, SY47, SY46 и сте во можност да го поврзете фискалниот апарат со компјутер превземете ја апликацијата за автоматско прилагодување на Вашиот фискален апарат на следниов линк EcrVatGroups – апликација за промена на даночните стапки
(*потребно: Java 1.8+ и сериски кабел за поврзување на фискален уред со pc)
Доколку сте корисник на фискален апарат, модел SY55, SY250, SY47, SY46 и при тоа истиот не е поврзан со компјутер, прилагодувањето може да го направите рачно, со следење на Упатствата. Најпрво, користете го Упатство бр. 1, за да може да се направат измените во даночните стапки во Вашиот фискален апарат. Потоа во Упатство бр. 2 следете ги чекорите како да направите промена на ДДВ стапка на конкретните артикли кои подлежат на законската промена.
Ви благодариме за соработката.
Акцент ДООЕЛ Скопје

Известување за издавање на фактура во електронска форма

Дата: 23.11.2020
Почитувани,
Во „Службен весник на РСМ" бр. 267/20 се објавија измени и дополнувања на Законот за данокот на додадена вредност со кои согласно член 53-в, даночните обврзници имаат можност фактурите, покрај во хартиена форма, да ги издаваат и во ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА (PDF ИЛИ ДРУГ ФОРМАТ).
ЗА ТАА ЦЕЛ, САКАМЕ ДА ВЕ ИЗВЕСТИМЕ ДЕКА ДО ВАЖЕЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛЕН 53-В ОД ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ (31.12.2021 ГОД), ДРУШТВОТО АКЦЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ ФАКТУРИТЕ ЌЕ ГИ ДОСТАВУВА ВО ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА.
Примателот на прометот во рок од 10 дена од приемот на ова известување има право да не извести дека ја одбива формата на достава на електронските фактури, на следниов е-маил contact@accent.mk
Ако по истекот на 10 дена од применото известување, примателот на прометот не ја одбие формата на достава, ќе се смета дека е согласен доставата на фактури да се врши по електронски пат со испраќање на фактура во електронска форма согласно член 53-в од Законот за ДДВ.
Ви благодариме за соработката.
Акцент ДООЕЛ Скопје

Известување до нашите клиенти поврзано со КОВИД-19

Дата: 23.04.2020
Почитувани клиенти,
Во согласност со Препораките и Одлуката на Владата на Република Северна Македонија, Акцент Дооел воведува мерки за превенција и заштита на вработените и клиентите.
Во таа насока Ве известуваме дека почнувајќи од 24.04.2020:
Работното време од ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТОК е од 08:00-16:00 часот.
Во САБОТА нема да работиме.
Акцент Дооел

Известување за издавање на фактура во електронска форма

Дата: 30.03.2020
Почитувани клиенти,
Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ" бр. 82/20 објави Уредба со законска сила за примена на Законот за данокот на додадена вредност која ќе се применува за време на траење на вонредната состојба со која даночните обврзници имаат можност фактурите, покрај во хартиена форма, да ги издаваат и во електронска форма. Ова е со цел да се олесни работењето на даночните обврзници, како и да се спречи користењето на хартија со цел намалување на ризикот од ширење на коронавирусот COVID-19.
Во врска со уредбата за можноста на доставување на фактури по електронски пат, сакаме да Ве информираме дека во иднина нашите фактури ќе ги добивате по електронски пат.
Примателот на прометот во рок од 10 дена од приемот на известувањето има право да го извести издавачот на фактурата дека ја одбива формата на достава на електронските фактури. Ако по истекот на 10 дена од применото известување, примателот на прометот не ја одбие формата на достава, ќе се смета дека е согласен доставата на фактури да се врши по електронски пат со испраќање на фактура во електронска форма.
На линкот подолу можете да ја превземете информацијата за уредбата од веб страната на Министерството за Финансии.
Ви благодариме за соработката.
Акцент Дооел

Известување до нашите клиенти поврзано со КОВИД-19

Почитувани клиенти,
Во согласност со Препораките и Одлуката на Владата на Република Северна Македонија, Акцент Дооел воведува мерки за превенција и заштита на вработените и клиентите.
Во таа насока Ве советуваме:
- Ограничете ги Вашите посети во нашите деловни простории. Доколку Ви треба информација од наша страна или имате потреба од: про-фактура, препис на ф-ра, финансови картици, истото може да го побарате на нашиот меил : accent@accent.mk или пак да се јавите на нашите телефонски броеви:
Скопје 02 3 133 122      accent@accent.mk
Битола 047 203 145      service.bt@accent.mk
Штип 032 381 620      service.st@accent.mk
Струмица 034 320 627      service.sr@accent.mk
Нашите вработени ќе бидат лесно достапни за да одговорат на Вашите барања.
- Доколку Вашето присуство во нашите деловни простории е неопходно за да се завршат потребните активности избегнувајте директен и близок контакт како и долго седење. Користете ги средствата за дезинфекција кои се поставени на влезот од нашите деловни простории.
Ви Благодариме на разбирањето
Акцент Дооел


Рекоа за нас

Софтверски пакети

Ставете акцент на Вашиот софтвер.

COLLAB

Моќно Веб ориентирано
ERP решение
моделирано на Вашите потреби

collabBox

Комплетно Веб ориентирано решение
за материјално
и комерцијално работење

easyPos

  
Десктоп апликација
за ресторанско работење
и малопродажба

Vertico

Лиценциран софтвер за
aвтоматизација на бензиски пумпи

Производи

Вистински решенија за постојан раст на Вашата компанија!

Грижа за клиентите!

Грижата за корисниците е наш приоритет, а довербата и задоволство кај комитентите, е наша постојана обврска. Гарантираме за безбедноста на податоците на нашите клиенти преку обезбедување на:

Доверливост

Максимално обезбедена преку авторизиран пристап на овластени корисници до системот на Акцент ДООЕЛ.

Интегритет

Гарантиран преку заштита на сите елементи од системот, заштита на точноста и комплетноста на податоците.

Достапност

Овозможена преку непречено користење на информативниот систем од неговите овластени корисници преку највисока заштита на информациите, услугите и ресурсите.