Рекоа за нас

Софтверски пакети

Ставете акцент на Вашиот софтвер.

COLLAB

Моќно Веб ориентирано
ERP решение
моделирано на Вашите потреби

collabBox

Комплетно Веб ориентирано решение
за материјално
и комерцијално работење

easyPos

  
Десктоп апликација
за ресторанско работење
и малопродажба

Vertico

Лиценциран софтвер за
aвтоматизација на бензиски пумпи

Производи

Вистински решенија за постојан раст на Вашата компанија!

Грижа за клиентите!

Грижата за корисниците е наш приоритет, а довербата и задоволство кај комитентите, е наша постојана обврска. Гарантираме за безбедноста на податоците на нашите клиенти преку обезбедување на:

Доверливост

Максимално обезбедена преку авторизиран пристап на овластени корисници до системот на Акцент ДООЕЛ.

Интегритет

Гарантиран преку заштита на сите елементи од системот, заштита на точноста и комплетноста на податоците.

Достапност

Овозможена преку непречено користење на информативниот систем од неговите овластени корисници преку највисока заштита на информациите, услугите и ресурсите.